درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

نویسندگان

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

عوامل تاثیرگذاردرباورهای دینی(خوشه مهر)

مقدمه:یکی ازمشخصه های بارز خوشه مهراعتقادوباورقلبی این مردم به اعتقادات دینی ومذهبی میباشد .دلیل براینکه  دراین دیارتاریخی ومذهبی،مراسمات دینی مستمروبصورت منظم وباعظمت خاصی برگزارمیشودکه نمونه بارز ان مراسمات ماه محرم است،که این دیارمهماندوست ومهمانواز را زبانزدخاص وعام نموده است.اگرچه جمعیت این شهربالای 4000هزارنفرمیباشدولی دراین ماه عزیزشاهدمهمانان زیاد و پرشوری ازتمام نقاط کشورمیباشدکه هرسال برتعدادانهاافزوده میشودوکسی که یکبارگذرش درماه محرم برخوشه مهرافتاده باشدمطمئنا ضمن تعریف از رفتارهای مهمانوازی این شهرومراسمات باعظمت ان،سالهای بعدحتماتشریف خواهداورد.

   

                                           

جوانان ومراسمات دینی

جوانان اینده سازان وامیدهای فردای کشورنداگرخوب تربیت شوند ودرمسیرباوره واعتقادات دینی قرارگیرندوارزشهارادرقلب خودپرورش دهند،هادیان جامعه خواهندشدچراکه درسالهای اخیرگرایش به فرهنگ غربی دربین جوانان بیشتربصورت ناخوداگاهانه رشدصعودی داشته که نمونه های اشکار ان درپوشش،ارایش ظاهری،تفریحات واوقات فراغت و...اشکاراست.بطوریکه اگرسخنی ازدین وفرهنگ خودی به میان ایدحالت بی علایقی نشان میدهندالبته دراین موردعواملی همچون رفتارهای مدعیان دینی،تبلیغات کاذب،تهاجمات فرهنگی،خانواده ها،سوالهای بدون جواب جوانان و...تاثیرگذارند.

                                              

 

 

راههای جذب بیشتربه مراسمات دینی

دانستن مواردزیرمیتوانددرتشویق مردم ومخصوصاجوانان به دین وباورهای دینی نقش مثبتی داشته باشد

1.خانواده ها:شالکه های اصلی شخصیت یک فرد دردوران کودکی ریخته میشودجاییکه نقش اصلی برعهده پدرومخصوصامادرمیباشد،کودکان درسنین پایین ترتقلیدگراهستندوباتشویق مختصر به راحتی میتواننددرمسیرتقلییدواجبات دینی قراربگیرند.پس جرقه های اصلی برای استمراروباورهای دینی ازخانوادهها شروع میشود.دراین خصوص برای خانواده هاتوصیه شده ازسرزنش وودستورهای مستقیم واجباری به جوانان خوداری کنندچون حالت دفاعی میگیرند.الگوبودن وراهنمایی جواب دهنده است

2.درک موقعیت منحصربه فردجوانان:دنیای جوانا بادنیایه بزرگسالان زمین وزمان فرق داردپس سعی نکنیم ازدریچه بزرگسالان به جوانان نگاه کنیم.جوانان دراین سن درفکراستقلال وجدایی ازخانواده هستن وبه گروه دوستان تمایل نشان میدهند ومسیرزندگی رابیشترتحت شعاع انهامشخص میکنندلذانظارت برگروه دوستان وراهنمایی برپیوستن برگروه دوستان شایسته ورفتاردوستانه داشتن باانهاضروری هست.

3.تهاجم سازمان یافته فرهنگی دشمن:دیگرزمان جنگ گرم سپری شده وجوابگو نیست ،لذادشمنان اسلام برای مبارزه بااسلام برنامه های خودراروی نسل جوان پیاده میکنند(به فکرخام خوداگرموفق بشوندودین زدایی بکنند)تابتواننددراینده نزدیک به اهدافشان وارزوی اصلیشان همان جدایی مردم از دولت برسند.البته نفوذنااگاهانه وغیرمستقیم دراین شرایط سنی برجوانان اسانتراست مانندنفوذافکارشیطان پرستها،بایدنقطه سنجی ودقت کافی دراین خصوص شود.

       امروزازتهاجم فرهنگی بعنوان دشمن خاموش ومرگ تدریجی باورهایادمیکنند

       لذاارزش واهمیت دین درزندگی برجوانان بیشترروشن شود.دیانت پاییه تمام ابعادزندگی ماست.

4.سازگاری میان قول وعمل ترویج کنندگان دین:مطمئناهرچه میان افکار واعمال یاداورکنندگان دینی سنخیت وجودداشته باشد به همان اندازه نفوذوارزش انهادربین جوانان بیشترخواهدبود والگوی انهادراعمال دینی خواهندبود،یادش گرامی امام(ره)باتمام طبقه مردم ومخصوصاجوانان دوست بودند.

5.اسان وکوتاه کردن مراسمات دینی تاحدمعقول:ازانجایکه جوانان درابتدای مسیرقراردارندطولانی کردن وکش دادن مراسمات باعث دوری انهاازشرکت دراین اعمال  میشود.وعومل دیگرقابل بررسی...

6.مسجد:بعنوان اصلی ترین پایگاه اسلامی نقش مهمی درتربیت واموزشهای اجتماعی دارد ومیتواندمکانی برای جلسات عمومی باشد.درمسجداصول زیبایی ،انتخاب هیت امناء،تشکیل بسیجهای مردمی،کتابخانه

،کانون اموزش ویک روحانی دلسوز ومردمی وبااطلاعات روزبایدموردتوجه قرارگیرد

قابل توجه وتامل :درپایان میخواهم درچندبندونقل وقولی نظر مردم رابرای ترتیب دهندگان وبرگزارکنندگان فریضه نمازجماعت برسانم

سرودزیباوطنین افکن اسلام اذان میباشدواگرخوب به مفاهیم ان توجه شدارکان اصلی اسلام دران جمع شده است.پس ایاشایسته نیست بازیباترین صداولحن نواخته شود وارامش خاص به انسان بدهد.مانندموذن زاده که باشنیدن صدای اذان او ادم عشق وسرشوق میایید درسته حق باشماموذن بودن افتخاروثواب بیشتری دارد واتش جهنم براوحرام.اماگناه بقیه مردم چیست هرازگاهی بایدصدای یک موذن باصدای نه چندان زیباراتحمل کنند وازامدن به مسجد ونمازمنصرف شوند.

نقل قول هست :یکروزدخترغیرمسلمان بامطالعه اسلام شیفته دین اسلام میشود وایمان اورده ومسلمان میشود.پدراین دخترهرکاری میکنددخترش ازاسلام وواجبات دین اسلام دست برنمیدارد تااینکه یکروز کاروان مسلمانان موقع ظهرازدیارانهامیگذشتند یکی ازمسلمانان بالای تپه ای میرود وباصدای معمولی نه زیبایش اذان میگویید.دخترباشنیدن صدای اذان ازاسلام دست میکشد.بعدلحظاتی پدردختربه موذن جایزه میاوردوجریان دست کشیدن دخترش راتعریف میکند.

                                             

                    .خواهشااجازه بدهید اذان بازیباترین ودلنشین ترین صدانواخته شود.

درنمازجماعت مستحبات نماز راطولانی نکنیم تامردم ترجیح دهندنماز فردی بخوانندمانندتکراراذان،خواندن دعاهای نمازهای شب درظهر،صلواتهای مکررافرادشرکت کننده،وموارددیگر.....

       درحالت کلی شرایط متوسط عموم درنظرگرفته شود،پیروجوان وکسبه و...

 نتیجه گیری:همه انسانها بر فطرت پاک خلق شده اند و حس پرستش درانهاذاتی هست اگر دچار لغزش شده و مسیری را به اشتباه می روند، به دلیل عدم آگاهی آنها از وظایف خود و نیز عدم وجود یک راهنما و مشاور در هر مقطع از زندگی در کنار آنهاست که بتواند نیازها و چگونگی رفع آنها و برخورد با مشکلات زندگی را به آنان بیاموزد.
بنابراین
1.اگر بتوانیم در خانواده ها، مدارس و جامعه، نوجوانان و نیازهای آنها را خوب درک کرده و شناسایی کنیم،
2.به شیوه ای مناسب ومتناسب بازمان وشرایط آنها برخورد کنیم
3. بتوانیم دین اسلام را با تمامی زیبایی های آن به آنها معرفی کنیم وارزش وجایگاه دین راتشریح کنیم، بی شک تمامی آنها علاقمند به مفاهیم دینی و مشتاق ارتباط با خدای متعال خواهند شد که لازمه این کاربسیج تمامی نهادها،ازجمله خانواده،مدارس وترویج کنندگان دینی میباشد.نوشته شده توسط :علی وداعی خوشه مهر
چهارشنبه 26 تیر 1392-03:40 ب.ظ
نظرات() 

دلسوز
چهارشنبه 29 مرداد 1393 05:32 ب.ظ
این مسایل دخالت دارند ولی نمیتواند اصل ماجرا یعنی نماز راتحت شعاع قرار بدن مشکل ازجای دیگریست .
چهارشنبه 29 مرداد 1393 12:12 ق.ظ
آه از این چشم های بی لیاقت

تو باشی و ما تو را نبینیم!؟

آه از این دل بی لیاقت

تو غریب باشی و ما را غم نباشد!؟

آه از این همه بی غیرتی

تو «هل من ناصر» بگویی و ما این همه کر!؟

چند جمعه مانده تا لایق شدنمان ارباب؟

برای بیداریمان دعا می خوانی، دلشکسته ی من؟
دلسوز
دوشنبه 27 مرداد 1393 07:53 ب.ظ
درجبهه جنگ برجهان تاخته ایم /درجبهه نرم قافیه راباخته ایم
سلام
وقتی باورهامون درمورد خدا واهل بیت ودرست نباشه دیگه فرقی بحالمون نداره که چیفکر کنیم وهابیون بااینکه اعتقاد نادرستی دارن ولی تاحدمرگ روی اعتقاداتشون ایستادن .ماچی؟ کچاییم؟ به غربت فاطمه(س)همه خوابیم .کی میخوایم بفهمیم ؟امام حسین هم امام زمان عصرخودش بودامام زمان ماکجاست؟اصلا ظهور چی هست؟بچه هامون چی ازامام زمان میدونن؟فکرکردین بهش؟
نرگس
یکشنبه 3 آذر 1392 01:14 ب.ظ
عامل اصلی اینکه مردم به دین اونقدر که باید اهمیت نمی دهند این است احکام و قوانین راخیلی سخت گیرانه معرفی می کنند ولی باید در نظر داشت که خداوند مهربان است و اونقدرها هم که می گویند سخت گیر نیست
ذ. عاشقی
دوشنبه 31 تیر 1392 07:15 ب.ظ
گدمه ترسا بالاسی منده سنه دایه گلیم . اتکونن یاپوشوپ منده کلیسایه گلیم . یا قبول ائیله ایسلامی منیم دینیمه گل . یا کی تعلیم ائله سن ، منده مکتب عیسایه گلیم .
هر کس برای خودش باورهایی دارد و نسبت به باورهای خود ایمان دارد ونسبت به ایمان خود پایبند است هیچ کس نمی تواند یکی را مجبور به باور فکر و اندیشه کند تفکر تحمیل شده هیچ وقت مطلق نیست چراکه هرلحظه امکان تغییر در آن است . پس بنابراین هر فکری که منادی دین باشد و دافع باورهای دینی نشود محترم است وقتی تفکری باب سلیقه مان نیست نباید انتظار داشته باشیم دیگران بر همان تفکر تامل نکنند چرا که خداوند همه را آزاد خلق کرده و صاحب اختیار ، البته این به معنی بی قید وبند باری و یا بی قانونی نیست که باید به قانون احترام گذاشت .
یک دوست
یکشنبه 30 تیر 1392 04:24 ق.ظ
چرا به این فکر نمی کنیم که خود ما چه مقدار در تغییر وضع اسلامی جامعه (بدتر شدن یا بهتر شدن آن) سهم ایفا می کنیم! قبول کنیم که ما نیز از یکسو وضع جامعه را به انحطاط می کشانیم، چقدر ماها دم از ارزش های دینی می زنیم ولی زمانی که پای عمل میرسد عوض می شویم، زمانه بدجور خراب شده است! همه ی ما می گوییم حجاب خوب است، عفاف خوب است، پول حلال،کار شرافتمندانه و... خوب است ولی به افراد بی حجاب، درآمد حرام و... بها وارزش بیشتری می دهیم.وبه این افراد هم احترام بیشتری قائلیم. قبول کنید فرد فرد ما هستیم که ارزش ها را به ضد ارزش تبدیل کرده ایم.و اینگونه است که ضد ارزش ها مقدس می شوند.و امر به معروف جای خود را به نهی از معروف میدهد. در این هنگام زمانی که یه پسر یا دختر نوجوان یا جوان میبیند که افراد اینچنینی محبوبیت و خواهان بیشتری در جامعه، فامیل و یا حتی خانواده دارد؛ نتیجه میگیرد که برای محبوب شدن باید اینگونه بود.اگر کمی بیاندیشیم میبینیم که این موارد را بارها به چشم خود همه جا دیده و لمس کرده ایم.
بیایید یک مقدار بیشتر در قبال افراد ومسائل پیرامونمان احساس مسئولیت کنیم، بی تفات از کنار مسائل رد نشویم، چون به خاطر رفتارمان ماخذه خواهیم شد.
شنبه 29 تیر 1392 12:54 ب.ظ
نکته ای که لازم به ذکر است این است که ما نباید فکر کنیم که اسلام همان چیزی است که در رفتار یک مسلمان مثلا یه مبلغ دینی یا یک ریش سفید متجلی شده است. (البته این حرف به معنای تبرئه کردن این افراداز مسئولیتشان نیست )به نظرم دیدگاه کار یک فرد کم سن و سال یا افراد بی سواد و کم سواد است. اکثر دوستانی که به این بلاگ سرمیزنند اکثریت بالغ وباسواد و تحصیلکرده اند،فکر و امکانات تفحص دارند.منبع اسلام ناب، قرآن وسنت است. و دکتر رحیم پور ازغندی به این مطلب اشاره دارند که:"در هر گروهی انسان‎‎های خوب و بد پیدا می‎‎شوند؛ مهم این است که بدانید پیشوای شما می‎‎فرماید اسلام را با مسلمانان نشناسید، بلکه مسلمانان را با ترازوی اسلام بسنجید. اگر همین را می‎‎فهمیدیم، دیگر پیرامون هیچ جمعیتی و هیچ فردی بیهوده اظهارنظر نمی‎‎کردیم. عقاید هرکس را با ترازوی اسلام می‎‎کشیدیم و قضاوت می‎‎کردیم و می‎‎دانستیم مسلمان، انجمنی، مسجدی، طلبه و یا روشنفکر، هرکدام اگر عقایدش مطابق اسلام نبود، او را رد می‎‎کردیم، فرقی نمی‎‎کند چه‎کسی باشد. زیرا او بر پایه تفلسف خودش دین‎داری می‎‎کند و دینش، دین محمد نیست."
بیان نورانی امام پنجم(ع) این است كه "خودتان را با قرآن بسنجید. بنابراین اگر خدای ناكرده، خلوت و جلوت ما، سرّآء و ضرّآء ما، غنا و فقر ما دو جور شد؛ معلوم می شود راهمان روشن نیست! اگر ا ن شآء اللّه یك جور شد، معلوم می شود راهمان روشن است."
ممنون
زهرا
شنبه 29 تیر 1392 08:55 ق.ظ
عامل اصلی دین گریزی در یک جامعه سخت نشان دادن قوانین دین از سوی مبلغان آن می باشد در حالی که اسلام دین راحتی و با نشاطی می باشد و تا زمانی که این نشاط و راحتی به جوانان شنا سانده نشود همین است و بس .......
مهدی نورست
شنبه 29 تیر 1392 01:34 ق.ظ
عوامل دینی زمانی اثر كامل خواهد داشت كه كه خود اوامر خود عامل باشند یعنی ریشی سفیدی كه جوان را امر به اجرای نماز میكند خود نماز خوان باشد.بازیگر نقشی در شبیه خوانی تا خود حسینی واقعی نباشد امكان ندارد نقشش بر بیننده اثر بگذارد این قاعده علم روانشناسی است شاید داستان خرما خوردن ونهی ان را از رسول خدا شنیده اید.پس خود عامل باشیم بعد امر كنیم
vanesa
چهارشنبه 26 تیر 1392 08:48 ب.ظ
برخی ماه ها مثل ماه محرم الحرام و ماه مبارک رمضان ونیز وقایع و حقایقی که در این ماه ها وجود دارد شاید به زعم بعضی ها تکرار مکررات باشد ولی به اعتقاد من هر سال باز تازگی دارد و اگر هم تکرار باشد نوعی تکرار دلنشین است.به نظرم این حقایق این ماه ها انسانی را که در روزمرگی زندگی گم شده است با تلنگری به اصل وجودی خویش برمیگرداند.
چهارشنبه 26 تیر 1392 05:36 ب.ظ
برای هدایت نسل جدید در جهت باور های درست دینی و مذهبی هر چند که نمی توان همه ی عوامل موثر را تحت کنترل خود در آورد، لیکن خانواده به علت اینکه اولین نهادی است که فرد در آن قرار می گیردلذا نقش فوق العاده مهم و پرقدرتی را بازی می کند، این مهم زمانی تحقق می یابد که خانواده درست ودقیق عمل کند: یعنی یه ترویج کننده ی خوب باشد که فاصله ای میان حرف و عملش وجود ندارد.
من با بررسی که در مورد خانواده خودمان وبعضی دیگر از خانواده هایی که از نزدیک میشناختمشان به این نتیجه رسیدم که آنچه که در ما فرزندان بروز پیدا کرده عین همان اعتقادات و باورهایی است که ما در اعمال و رفتار والدین مشاهده کردیم،و سایر هنجارهای دینی را که بر ما متذکر میشدند ولی خود عمل نمیکردند در ما نیز کمرنگتر شده و یا اصلا شکل نگرفته.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic